Taste it Once - You'll Love it Forever

Blintzes

Blintzes
Blintz Varieties Available:
Sweet BlintzesSavory Blintzes
• Blintzes w/ Cheese• Blintzes w/ Mushroom
• Blintzes w/ Cheese & Cherry• Blintzes w/ Chicken
• Blintzes w/ Cheese & Raisins• Blintzes w/ Meat
• Blintzes w/ Apple• Blintzes w/ Cabbage & Mushroom
• Blintzes w/ Cherry• Blintzes w/ Potato
• Blintzes w/ Strawberry• Blintzes w/ Potato & Mushroom
• Blintzes w/ Blueberry 
• Blintzes w/ Peach